Privaatsuspoliitika

Meil on hea meel, et tunnete meie ettevõtte poolt pakutavate toodete ja teenuste vastu huvi. Isikuandmete kaitse on meie jaoks Laomaailmas väga oluline ning me suhtume sellesse täie tõsidusega.

Meie kodulehte on võimalik külastada ilma, et jätaksite meile oma isikuandmed, küll aga palun olge teadlik, et kasutame kodulehel küpsiseid (cookies), mis annavad meile statistilist teavet, mis aitavad meil analüüsida käitumise mustreid. Kui Te soovite aga läbi kodulehe osta meie tooteid või saada selle kohta rohkem teavet, siis isikuandmete jagamine meiega on vajalik.

Töödeldes isikuandmeid nagu näiteks nimi, aadress, e-posti aadress või telefoninumber, täidame GDPR’ist (General Data Protection Regulation) ning teistest Eesti riigis kehtivatest seadusest tulenevaid kohustusi.

Anname Teile siinkohal ülevaate, millistel eesmärkidel me Teie kohta andmeid kogume, kuidas töötleme ning milliseid tehnilisi lahendusi selleks kasutatakse.

Mõisted

Laomaailm AS privaatuspoliitika baseerub Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusel (GDPR). Meie poolt rakendatav privaatsuspoliitika peaks olema arusaadav ja mõistetav nii üldiselt lehe külastajatele kui ka meie lepingulistele klientidele ja koostööpartneritele. Selleks, et kõik osapooled saaksid oma õigustest aru, selgitame olulised terminid lahti.

Andmekaitsesubjekt - tuvastatud või tuvastamata kujul füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse vastutava isiku poolt või juhtimisel;

Kasutaja – kõik isikud, kes külastavad veebilehte, kasutavad e-poodi või edastavad Laomaailmale omalt poolt infot.

Isikuandmed –  igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

Profiilianalüüs on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks, eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega;

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses;

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Andmete kogum on isikuandmete igasugune korrastatud kogum, millest võib andmeid leida teatavate kriteeriumide põhjal, olenemata sellest, kas kõnealune andmete kogum on funktsionaalsel või geograafilisel põhimõttel tsentraliseeritud, detsentraliseeritud või hajutatud;

Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaiks ei peeta siiski avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga; nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad kõnealuseid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmärkidele;

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses;

Andmesubjekti “nõusolek” – vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega;

Küpsised (cookies) on väikesemahulised tekstifailid, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale.

Vastutava töötleja nimi ja aadress

Ettevõtte nimi: Laomaailm AS
Aadress: Linamäe tn 2, Saku 76406
Telefon:  +372 659 3050
E-post: info@laomaailm.ee
Koduleht: www.laomaailm.ee

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Kogume Teie kohta ainult nii palju informatsiooni, kui vajalik Teie poolt soovitud teenuse pakkumiseks (nt Teie ees- ja perekonnanimi, e-postiaadress, telefoninumber, ettevõtte nimi ja aadress pakkumuse koostamiseks, infopäringutele vastamiseks, kauba saatmiseks, arvete esitamiseks jne).

Laomaailm AS kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 •    kasutaja e-posti aadress – toote kohta lisainfo küsimise vormi saatmisel, chati-teenuse kaudu sõnumi edastamisel kui see on offline asetuses. Chati-teenuse osutamisel kasutatakse koostööpartneri platvormi TidioChat;
 •    kasutaja nimi, e-posti aadress ja telefon – kasutaja poolt infopäringu tegemisel erinevate päringuvormide kaudu;
 •    kasutaja nimi ja e-posti aadress – uudiskirjaga liitumisel. Uudiskirja välja saatmisel kasutatakse koostööpartneri platvormi MailChimp.
 •    kasutaja nimi, e-posti aadress, telefon, ettevõtte nimi, aadress – e-poest tehtud tellimuse või pakkumissoovi tegemisel

Kolmandate osapoolte platvormid, mis koguvad isikuandmeid:

 •    e-mailide edastamise ja haldamise süsteem MailChimp
 •    chati teenus TidioChat
 •    veebilehe kasutusstatistika Google Analytics (andmeid töödeldakse ja säilitatakse anonüümse statistilise andmekogumina)
 •    sotsiaalmeedia kasutamine ja statistika Facebook Pixel

Muudel eesmärkidel isikuandmeid ei töödelda ega väljastata kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Küpsised

Laomaailma veebileht korjab ja salvestab küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Küpsiste kasutamine võimaldab kaardistada ja meelde jätte erinevaid tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on Teiega seotud. Eelkõige kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks jälgides Teie eelistusi võrgulehtede külastamisel.

Teie kohta salvestatakse nt järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, keele eelistus, aeg ja sessiooni pikkus, mil kodulehte külastatakse, asukoht, kust külastust tehakse, IP aadress, mobiiliseadmete andmed, kui külastate lisaks ka neilt kodulehte jne. Antud informatsiooni kasutatakse analüütlistel eesmärkidel (Google Aanalytics) ja ei seostata isikuandmetega.

Taolised küpsised aitavad meil suunata Teile ka reklaami, mida näete Facebook’i ja Google’i võrgustikes.

Samas olge palun teadlik, et kodulehel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad Teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Võrgulehed kasutavad neid näiteks kasutajanime ja parooli salvestamiseks nii, et kasutaja ei pea kindlat võrgulehte külastades iga kord sisse logima. Püsiküpsised võivad jääda kasutaja arvutisse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Interneti kasutajana saate Te ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Samas saate kustutada ka kõik küpsised, mis seni on arvutisse salvestunud. Selleks tuleb Teil muuta oma isiklikke veebilehitseja vastavaid seadeid.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Laomaailm säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-maili aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Laomaailm rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

 •    avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 •    nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 •    nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 •    nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@laomaailm.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Laomaailma meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest iga uudiskirja lõpus oleva lingi (“eemalda listist” või “unsubscribe” vmt sõnastus) kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

Kui teil tekib küsimusi, pöörduge julgesti meie poole kirjutades aadressile info@laomaailm.ee