Privaatsuspoliitika

Meil on hea meel, et tunnete meie ettevõtte vastu huvi. Isikuandmete kaitse on meie jaoks Laomaailmas väga oluline ning me suhtume sellesse täie tõsidusega.

Meie kodulehte on võimalik külastada ilma, et jätaksite meile oma isikuandmed, küll aga palun olge teadlik, et kasutame kodulehel küpsiseid (cookies), mis annavad meile statistilist teavet, mis aitavad meil analüüsida käitumise mustreid. Kui Te soovite aga läbi kodulehe osta meie tooteid või saada selle kohta rohkem teavet, siis isikuandmete jagamine meiega on vajalik.

Töödeldes isikuandmeid nagu näiteks nimi, aadress, e-posti aadress või telefoninumber, täidame GDPR’ist (General Data Protection Regulation) ning teistest Eesti riigis kehtivatest seadusest tulenevaid kohustusi.

Anname Teile siinkohal ülevaate, millistel eesmärkidel me Teie kohta andmeid kogume, kuidas töötleme ning milliseid tehnilisi lahendusi selleks kasutatakse.

Terminoloogia ja definitsioonid

Laomaailm AS privaatuspoliitika baseerub Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusel (GDPR). Meie poolt rakendatav privaatsuspoliitika peaks olema arusaadav ja mõistetav nii üldiselt lehe külastajatele kui ka meie lepingulistele klientidele ja koostööpartneritele. Selleks, et kõik osapooled saaksid oma õigustest aru, selgitame olulised terminid lahti.

Andmekaitsesubjekt - tuvastatud või tuvastamata kujul füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse vastutava isiku poolt või juhtimisel;

Isikuandmed –  igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

Profiilianalüüs on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks, eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega;

Pseudonümiseerimine on isikuandmete töötlemine sellisel viisil, et isikuandmeid ei saa enam täiendavat teavet kasutamata seostada konkreetse andmesubjektiga, tingimusel et sellist täiendavat teavet hoitakse eraldi ja andmete tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga seostamise vältimise tagamiseks võetakse tehnilisi ja korralduslikke meetmeid;

Krüpteerimine on protsess, kus andmed kodeeritakse selliselt, et ainult vastava loaga osapooled saavad neid lugeda;

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses;

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Andmete kogum on isikuandmete igasugune korrastatud kogum, millest võib andmeid leida teatavate kriteeriumide põhjal, olenemata sellest, kas kõnealune andmete kogum on funktsionaalsel või geograafilisel põhimõttel tsentraliseeritud, detsentraliseeritud või hajutatud;

Vastuvõtja  on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaiks ei peeta siiski avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga; nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad kõnealuseid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmärkidele;

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses;

Andmesubjekti “nõusolek” – vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega;

Küpsised (cookies) on väikesemahulised tekstifailid, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale.

Vastutava töötleja nimi ja aadress

Ettevõtte nimi: Laomaailm AS
Aadress: Linamäe tn 2, Saku 76406
Telefon:  +372 659 3050
E-post: info@laomaailm.ee
Koduleht: www.jeprent.ee

Küpsised

Meie koduleht kasutab küpsiseid, mis võimaldavad kaardistada ja meelde jätte erinevaid tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on Teiega seotud. Eelkõige kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks jälgides Teie eelistusi võrgulehtede külastamisel.

Samas olge palun teadlik, et kodulehel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad Teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Võrgulehed kasutavad neid näiteks kasutajanime ja parooli salvestamiseks nii, et kasutaja ei pea kindlat võrgulehte külastades iga kord sisse logima. Püsiküpsised võivad jääda kasutaja arvutisse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks.

Taolised küpsised aitavad meil suunata Teile ka reklaami, mida näete Facebook’i ja Google’i võrgustikes.

Küpsiste keelamine ja kustutamine

Interneti kasutajana saate Te ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Samas saate kustutada ka kõik küpsised, mis seni on arvutisse salvestunud. Selleks tuleb Teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid.

Informatsiooni kogumine kodulehe külastuse käigus

Meie koduleht korjab ja salvestab erinevaid infokilde (küpsised), kui külastaja lehele tuleb. Vastav informatsioon ja isikuandmed salvestatakse serveri logi failidesse.

Teie kohta salvestatakse nt järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, keele eelistus, aeg ja sessiooni pikkus, mil kodulehte külastatakse, asukoht, kust külastust tehakse, IP aadress, mobiiliseadmete andmed, kui külastate lisaks ka neilt kodulehte jne.

Antud informatsiooni kasutatakse vaid analüütlistel eesmärkidel (Google Aanalytics) ja ei seostata isikuandmetega.

Vormide täitmine, isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kodulehel vorme täites palume pöörata tähelepanu, millisel eesmärgil Te vormi täidate. Kogume Teie kohta ainult nii palju informatsiooni, kui vajalik Teie poolt tellitud teenuse pakkumiseks (nt Teie ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, aadress, ettevõtte nimi pakkumuse koostamiseks,  infopäringutele vastamiseks, allalaetavate materjalide kohaletoimetamiseks, kauba saatmiseks jne).

Vormide täitmisel (isikuandmete edastamisel) seostatakse senised infokillud, mis sisaldavad Teie kohta salvestunud informatsiooni, Teie vormiga edastatud informatsiooniga ehk seostatakse Teie andmetega (nimi, telefon, e-posti aadress jne). Teie isikuandmetega seotud informatsiooni kasutatakse personaliseeritud e-kirjade koostamisel  ja teenuste osutamiseks. Muudel eesmärkidel isikuandmeid ei töödelda ega väljastata kolmandatele osapooltele.

Platvormid, mis koguvad isikuandmeid: MailChimp, TidioChat, Facebook Pixel

 

Nõusoleku andmine

Igal vormil on oma eesmärk ning andmeid kogutakse minimaalsel kujul selleks, et võimaldada Teie soovide täitmine, päringutele vastamine. Vormi saates palume Teil täita lahtrid:

- “Liitun uudiskirjaga”, mis on vabatahtlik väli ja võimaldab meil saata teile kirju vastavalt “Uudiskirjaga liitumine” sektsiooni all toodud näidete kohaselt.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile info@laomaailm.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Uudiskirjaga liitumine

Uudiskirjaga liitudes saame edaspidi saata Teile kasulikku infot, uudiseid ettevõtte tegemistest, uutest blogipostitustest, kampaaniatest ning eelseisvatest üritustest ja sündmustest. Kui Te ei soovi enam uudiskirja saada, siis saate end mugavalt uudiskirja lõpus oleva lingi (“eemalda listist” või “unsubscribe” vmt sõnastus) abil eemaldada listist.

Palun pöörake tähelepanu sellele, et uudiskirja välja saatmisel kasutatakse platvormi (MailChimp), mis on seotud ka nt teavitustega, kui täidate mistahes vormi kodulehel.

Kui teil tekib küsimusi, pöörduge julgesti meie poole kirjutades aadressile info@laomaailm.ee